Ενεργειακή Επιθεώρηση

Η Ενεργειακή επιθεώρηση όπως ορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο μηχανικός ενεργειακός επιθεωρητής με βάση την επι τόπου παρατήρηση, αλλά και τα στοιχεία που θα συλλέξει (σχέδια, παραστατικά αγοράς υλικών, λογαριασμοί κτλ) αφενός εκτιμάει με τη βοήθεια αναγνωρισμένου λογισμικού την πραγματική κατανάλωση  ενέργειας του κτιρίου, αλλά και εντοπίζει τα τρωτά σημεία του και προτείνει στρατηγικές ενεργειακής αναβάθμισης και κατά συνέπεια  εξοικονόμησης ενέργειας. Η Ενεργειακή Επιθεώρηση ολοκληρώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές οι οποίοι έχουν σχετική άδεια από το ΥΠΕΚΑ και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών σύμφωνα με το ΠΔ 100/2010(ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010).
Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου θα είναι υποχρεωτική από 9 Ιανουαρίου 2011 για κάθε μεταβίβαση κτιρίου ή μέρους αυτού.


Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής κατά τη διάρκεια της Ενεργειακής Επιθεώρησης του Κτιρίου θα πρέπει να συλλέξει στοιχεία που έχουν σχέση με το:
α) Κτιριακό Κέλυφος (είδος τοίχου, ανοίγματα, δομικά στοιχεία, ύπαρξη θερμομόνωσης, κτλ)
β) Σύστημα Θέρμανσης, Ψύξης, Αερισμού
γ) Σύστημα Φωτισμού (στον Τριτογενή τομέα)
δ) Σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συμπαραγωγής
ε) Σύστημα Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Άρδευσης
στ) Παραμέτρους εσωτερικών συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης/
 Γενικά, η Διαδικασία Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
  • Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου στον Ενεργειακό Επιθεωρητή από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή του κτιρίου. Κατά την ανάθεση ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη για τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και διατυπώνονται οι αμοιβαίες υποχρεώσεις τους. Επίσης ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια, μελέτη θερμομόνωσης αν υπάρχει κτλ ΗΜ μελέτες, λογαριασμοί ΔΕΗ, τιμολόγια αγοράς ή πιστοποιητικά υλικών και εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους ιδιωτικούς χώρους π.χ. κατοικία αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους π.χ. λεβητοστάσιο κτλ.
  • Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου (Α.Π.) ενεργειακής επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), Ο επιθεωρητής επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.buildingcert.gr , καταχωρεί τα γενικά στοιχεία του κτιρίου που πρόκειται να επιθεωρήσει και παίρνει ηλεκτρονικά έναν αριθμό πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό σύστημα της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.

 

  • Προετοιμασία Ενεργειακής Επιθεώρησης – Συλλογή Στοιχείων Κτιρίου Κατά τη φάση αυτή ο ενεργειακός επιθεωρητής συλλέγει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για το κέλυφος και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου.
  • Επιθεώρηση του κτιρίου κατά την οποία γίνεται επιτόπιος έλεγχος του κτιρίου από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, και καταγραφή/επαλήθευση των στοιχείων που ήδη έχει. Κατά την  ενεργειακή επιθεώρηση συμπληρώνεται το τυποποιημένο Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης. Τα στοιχεία που καταγράφονται στο έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης λαμβάνονται από τα αρχιτεκτονικά και Η/Μ σχέδια του κτιρίου, τη μελέτη θερμομόνωσης ή την ενεργειακή μελέτη, το αρχείο συντήρησης εγκαταστάσεων(εφόσον υπάρχει) , από την ανάλυση καυσαερίων(πραγματικός βαθμός απόδοσης και πραγματική θερμική ισχύς που αναγράφονται στο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης) και από τα τεχνικά στοιχεία των εγκαταστάσεων που καταγράφονται από τον ενεργειακό επιθεωρητή. Ιδιαίτερα σε κτίρια μεγάλης επιφάνειας με πολύπλοκες Η/Μ εγκαταστάσεις, ο επιθεωρητής μπορεί να προβεί  στη διεξαγωγή μετρήσεων με κατάλληλο εξοπλισμό.

 

  • Υπολογισμοί και Ανάλυση των Αποτελεσμάτων με τη χρήση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ ή άλλων ελληνικών αναγνωρισμένων λογισμικών. Από τους υπολογισμούς προκύπτει η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου (για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό και ΖΝΧ) και η αντίστοιχη ενεργειακή κατάταξη του.
  • Σύνταξη – Έκδοση  του ΠΕΑ Κτιρίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου ΚΕΝΑΚ. Το ΠΕΑ καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων μαζί με το έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου και παραδίδεται και σφραγισμένο-υπογεγραμμένο στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή με μέριμνα του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

 

Τι είναι όμως το ΠΕΑ; Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.
Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
Κάθε συμβολαιογράφος στο συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.
Αμοιβές  Ενεργειακών Επιθεωρητών
Έχει καθοριστεί σύστημα υπολογισμού ελάχιστων νόμιμων αμοιβών για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων :

Α)Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:
-έως 1000τμ η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τμ επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.
-άνω των 1000τμ η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τμ επιφανείας του κτιρίου για τα πρώτα 1000τμ και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τμ
Β)Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:
-για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά το σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τμ επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
-για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου(ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή ορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τμ επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.
-για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τμ επιφάνειας του κτιρίου και δε μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
Γ)Για  λέβητες και εγκαταστάσεις θέρμανσης :
- συνολική θερμική ισχύς 20 – 100 KW κόστος επιθεώρησης 150 ευρώ
-συνολική θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 100 ΚW κόστος επιθεώρησης 250 ευρώ
Για εγκαταστάσεις θέρμανσης ισχύος μεγαλύτερης των 20 KW και παλαιότητας άνω των 15 ετών εφαρμόζεται προσαύξηση 20%  ανά κατηγορία.
Δ)Για εγκαταστάσεις κλιματισμού
- συνολική θερμική ισχύς 20 – 100 KW κόστος επιθεώρησης 150 ευρώ
-συνολική θερμική ισχύς μεγαλύτερη των 100 ΚW κόστος επιθεώρησης 250 ευρώ
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Χρήσιμα Links
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=337
https://www.buildingcert.gr/

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις όλων των κατηγοριών από ενεργειακούς επιθεωρητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ!
  • Την Καταχώρηση – Επεξεργασία των δεδομένων ενεργειακών επιθεωρήσεων άλλων ενεργειακών επιθεωρητών σε πιστοποιημένο ελληνικό λογισμικό προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ).