Στατικές Μελέτες


Εικόνες

Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Στατικές Μελέτες νέων κτιρίων οποιασδήποτε μορφής από οπλισμένο σκυρόδεμα αλλά και Έλεγχος Υπάρχοντων Κτιρίων με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΚΑΝΕΠΕ) .

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διενέργειας Μη Καταστροφικών Ελέγχων Αντοχής από απόλυτα εξειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο συνεργείο σε ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού ειδικών θεμελιώσεων, πασσαλώσεων κτλ.

Οι μελέτες συνοδεύονται από πλήρη σχέδια ξυλοτύπων και λεπτομερειών υποστυλωμάτων τα οποία εμπλουτίζονται από κατασκευαστικές τομές στα σημεία που απαιτείται, σχέδια λεπτομερειών και σημειώσεις έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως στο εργοτάξιο.

Ενισχύσεις

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο στη Μελέτη-Σχεδιασμό Ενισχύσεων σε υπάρχουσες κατασκευές όσο και στην Κατασκευή-Επίβλεψη Ενισχύσεων με όλες τις επιστημονικά δόκιμες μεθόδους.

Μεταλλικoί Φορείς

Γίνονται μελέτες μεταλλικών φορέων καθώς και σύμμεικτων κατασκευών με τα προγράμματα Steel2008 της εταιρείας 3DR και Autometall της εταιρείας Civiltech.Ο υπολογισμός των φορτίων (άνεμος, χιόνι κτλ) γίνεται σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 1, ο υπολογισμός των σεισμικών φορτίων σύμφωνα με τον ΕΑΚ2003 ενώ η διαστασιολόγιση του φορέα γίνεται σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 3. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα επίλυσης φορέων σύμφωνα με τον παλαιό κανονισμό (μέθοδος επιτρεπόμενων τάσεων).

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπολογίζονται και σχεδιάζονται εκτός από τις διατομές και οι συνδέσεις των κόμβων (συγκολλήσεις, κοχλιώσεις κομβοελάσματα κτλ).

Η μελέτη συνοδεύεται από πλήρη σχέδια όλων των κατόψεων αλλά και όλων των πλαισίων τα οποία περιλαμβάνουν και όλα τα απαραίτητα σχέδια λεπτομερειών των κόμβων και των συνδέσεων τους .Ξύλινες Κατασκευές

Γίνονται μελέτες ξύλινων στεγών με το πρόγραμμα Roof της εταιρείας Civiltech αλλά και η μελέτη ολοκληρωμένων ξύλινων κτιρίων ή προσθηκών σε υφιστάμενα. Ο υπολογισμός των φορτίων (άνεμος, χιόνι κτλ) γίνεται σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 1, ενώ η διαστασιολόγιση του φορέα γίνεται σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 5.

Επίσης, αντιμετωπίζονται περιπτώσεις κορμοκατοικιών.

Η μελέτη συνοδεύεται από πλήρη σχέδια όλων των ζευκτών στα οποία αναλύεται μια ξύλινη στέγη ή αντίστοιχα όλων των επιπέδων στα οποία αναλύεται ο ξύλινος φορέας..

Φέρουσα Τοιχοποιία

Γίνονται μελέτες κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία με το πρόγραμμα 3DR-Πεσσός το οποίο χρησιμοποιεί τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Ο υπολογισμός των φορτίων γίνεται σύμφωνα με τον Ευρoκώδικα 1, ο υπολογισμός των σεισμικών φορτίων σύμφωνα με τον ΕΑΚ ενώ η διαστασιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τον Ευρoκώδικα 6.

Επίσης αντιμετωπίζονται περιπτώσεις μελετών κατασκευών από τα προκατασκευασμένα στοιχεία όπως π.χ. 3Δ.

Οι μελέτες συνοδεύονται από πλήρη σχέδια ξυλοτύπων, όψεων όλων των πεσσών και κατασκευαστικών λεπτομερειών.

Πισίνες, Δεξαμενές κτλ

Γίνονται μελέτες πισίνας και δεξαμενής κάθε τύπου (δεξαμενές βιολογικών καθαρισμών, κολυμβητήρια κτλ) αλλά και οποιουδήποτε σχήματος με το πακέτο της εταιρείας 3DR το οποίο βασίζεται στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Επίσης γίνεται η μελέτη δεξαμενών που θεμελιώνονται στο έδαφος μέσω ειδικού συστήματος πασσαλώσεων.

Οι μελέτες συνοδεύονται από πλήρη σχέδια ξυλοτύπων των δεξαμενών καθώς και των λεπτομερειών σύνδεσης των τοιχωμάτων και του πυθμένα, των σημείων αλλαγής κλήσης του πυθμένα κτλ